Obchodné podmienky

1. Základné údaje

1.1. Predávajúci

Permakultúra SK
organizácia s medzinárodným prvkom
Hlavná 436
951 85 Skýcov
Slovenská Republika

IČO: 31923852
DIČ: 2021411370

Nie sme platcami DPH.

1.2. Bankové spojenie

Bankové spojenie: 2000892394 / 8330

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ, zákazník, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci – Permakultúra SK
Dopravca – prepravná spoločnosť alebo Slovenská pošta.

3. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:

  • občianskeho zákonníka,
  • zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  • zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorovpredávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

4. Objednanie tovaru

a) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.

b) Spôsob objednávky

e-mailom na adrese obchod@permakultura.sk
prostredníctvom internetovej stránky obchod.permakultura.sk

c) Forma objednávky:

zaslaním zrozumiteľnej a jednoznačnej objednávky e-mailom
elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu

d) Objednávka musí obsahovať:

údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
informácie o tovare: presnú špecifikáciu (názov tovaru, počet, cena),
dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

5. Dodacie a platobné podmienky

V súčasnosti tovar zasielame iba prostredníctvom Slovenskej pošty. Úhrada za tovar sa preto realizuje priamo osobne v hotovosti kuriérovi pošty (dobierkou).

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné (nie sme platcami DPH).

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

5.1. Platby za doručenie tovaru

Minimálna hodnota objednávky je 10,00 €. Objednané produkty Vám budú doručené do 21 pracovných dní. O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

Cena za dopravu je momentálne stanovená pevne na 3,50 €.

Pri platbe za tovar kuriérovi (dobierka) je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná spolu s tovarom.

6. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu obchod@permakultura.sk.

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 15 € za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom (č.účtu: 201 958 53 / 6500), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

7. Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia služieb dopravcu, ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia.

7.1. Postup reklamácie tovaru

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na obchod@permakultura.sk a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

  • označenie reklamovaného tovaru
  • dôvod reklamácie
  • termín nákupu

Oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

8. Osobné údaje

Vaše osobné údaje sú chránené na základe zákona o ochrane osobných údajov. Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Vaše osobné údaje budú predložené dopravcovi za účelom doručenia a nadviazania kontaktu na základe zmluvného vsťahu, ktorým je nákup v tomto e-shope a zákona o poštových službách.